Praktijkinformatie

Algemeen
De praktijk voor fysiotherapie de Koning is een solopraktijk. Door goede contacten met collega’s kan ik gemakkelijk patiënten doorverwijzen naar collega-praktijken met verschillende specialisaties, zoals manuele therapie, bekkenbodemtherapie, kinderfysiotherapie en beweegprogramma’s.

Openingstijden
Openingstijden van de praktijk:
Maandag: 8.00 – 18.00
Dinsdag: 8.00 – 13.00 of
Woensdag: 8.00 – 13.00
Donderdag: 8.00 – 18.00
Vrijdag: 8.00 – 13.00

In overleg met mij kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken.

Contact
Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 18.00 uur ben ik telefonisch bereikbaar op nummer 055-3561739.
Buiten deze uren kunt u inspreken op de voicemail of mailen naar fysiotherapiedekoning@planet.nl (ook in het weekend !) Als uw boodschap dringend is, kunt u het beste bellen.(in het weekend kijk ik niet naar mijn mail) Doordat de telefoon doorgeschakeld is, kan ik snel op uw telefoontje of voicemail reageren.

Vergoeding door de zorgverzekeraar.
Met alle zorgverzekeraars heb ik contacten afgesloten.
Vanaf 18 jaar vallen de behandeling voor fysiotherapie alléén onder de basisverzekering ná de 20 behandeling als de aandoening op de lijst staat van chronische klachten fysiotherapie. Dan gaat het b.v. over klachten na een fractuur, na een operatie of neurologische klachten. Reuma en slijtageklachten staan niet op die lijst. Dit betekend dat de eerste 20 behandeling in de aanvullende verzekering moeten zitten om door de zorgverzekeraar vergoedt te worden. Om te weten hoeveel behandeling er in uw aanvullende verzekering fysiotherapie zit, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De hoogte van de tarieven voor behandelingen die niet (meer) door de Zorgverzekeraar worden vergoed, zijn in te zien op mijn website en staan aangegeven in de wachtkamer.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam, telefoonnummer en uw bsn (burgerservice nummer).

DTF
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 10 minuten zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Bij de meeste verzekeraars telt de screening als een behandeling. Als meteen daarna een onderzoek plaats vindt geldt dit dus als 2 behandelingen.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak
U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door mij opgehaald. Ik vraagt u enkele persoonsgegevens en tevens dient u zich te kunnen identificeren (rijbewijs, ID of paspoort) zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een
onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden, dit kan achter het kamerscherm plaatsvinden. Alleen als het voor het onderzoek functioneel is, zal ik u bij het uitkleden observeren. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt ben ik genoodzaakt om de behandelprijs bij uzelf in rekening te brengen. Ik mag dit namelijk niet bij de zorgverzekeraar in rekening brengen. In overleg met mij kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit
Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF.  Ook heb ik in 2014 een audit van de verzekering gehad waarin werd vastgesteld dat ik ruimschoots aan alle normen voldoe.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten en een kamerscherm waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord zal een waarnemer de behandeling overnemen tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

Hygiëne
Ik vraag u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwacht ik van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van mij, verzoek ik u contact daarover met mij op te nemen.Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Privacyreglement
Ik houd, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie,  de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement:
Uiteraard ga ik zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

• Behalve ik heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u mij verzoeken deze te wijzigen.
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij uzelf in rekening worden gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Actueel nieuws
Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar de pagina ‘Actueel’

Adri de Koning, praktijkhouder.